زیر صفحه ٣- همکاری با ترجمان‌ها 

آیا تجربه کار بحیث ترجمان را دارید و می‌خواهید در اینکار همکاری نموده و مکان‌هایی ایجاد نمایید که در آنها انسان‌ها بتوانند ملاقات نموده و با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند – صرفنظر از اینکه لسان مادری آنها کدام است و یا کدام نوع ناتوانی جسمی یا ذهنی را دارند؟ در اینصورت ما به شما برای همکاری با خود خوش آمد می‌گوییم!

شما می‌توانید از راه‌های زیر با ما همکاری نمایید:

آیا جالب بنظر می‌رسد؟ با کمال میل با ما تماس بگیرید! مهمترین چیز آن است که دلسوز بوده و یا علاقمند به عدالت لسانی و مسائل مربوط به ناتوانی‌های جسمی و ذهنی باشید.

معلومات تماس:

076 111 56 39 :WhatsApp و SMS,زنگ بزنید

@olikamenlika :Messenger و Facebook

olika.men.lika :Instagram

monica.gallego@abf.se :مسئول پروژه –Mónica Gallego

sofia.quiroga@abf.se :مسئول حمایه از شرکت کنندگان-Sofia Quiroga

شرح واژه‌ها

ترجمان

شخصی که برقراری ارتباط بین دو یا چند نفر که به لسان‌های مختلف تسلط دارند را امکان پذیر می‌نماید.

همکاری

زمانی که دو یا چند طرف ماموریتی را با هم به انجام می‌رسانند تا به هدف و منفعت مشترکی دست پیدا کنند.

ترجمانی همزمان

ترجمانی در همان زمان که سخنران صحبت می‌کند، انجام می‌شود. برای اینکار در بیشتر اوقات ضرورت به تجهیزات بی‌سیم می‌باشد که این پروژه آنها را فراهم می‌نماید.

عدالت لسانی

مربوط به حق شنیدن، بیان احساسات و درک شدن به زبانی می‌باشد که نفر با آن راحتتر است (تحریر).

دربرگیرنده همه افراد

بمعنای آن است که محیط‌ها، اشیاء، خدمات و ارتباطات به نحوی مطابقت داده شوند که تا بتوانند افراد بیشتری را دربر گیرند.

چند زبانه

بمعنای تعدادی از لسان‌ها می‌باشد.

Skip to content