پائین صفحه ٤- همکاری با انجمن‌ها و سایر عوامل

در پروژه  Olika men lika ما می‌خواهیم سازمانها، ادارات دولتی و تصمیم گیرندگان را تشویق نموده و انگیزه دهیم تا قدمی به پیش بردارند برای ایجاد جامعه‌ای که در آن نه کم توانی جسمی یا ذهنی و یا لسانی که شخص به آن تسلط دارد بتواند امکانات او برای سهم گرفتن را تعیین نماید.  ما می‌خواهیم سطوح تماس و پیوند را بین اشخاصی که قسمی ناتوانی جسمی یا ذهنی داشته و معلومات لسانی متفاوتی دارند، ایجاد نماییم. امیدواری آن است که افرادی که دارای کم توانی جسمی یا ذهنی می‌باشند و با لسان سویدنی راحت نیستند، صدای قویتری بدست آورند، هم در درون جنبش حقوق ناتوانان جسمی و ذهنی در سویدن و هم در مورد ادارات دولتی و سیاستمدارانی که فیصله‌هایی می کنند که به آنها ارتباط دارد.

آیا شما سازمانی علاقمند به چند زبانی هستید و یا می‌خواهید بیشتر در زمینه آنچه دربرگیرنده این موضوع است، بدانید؟ آیا می‌خواهید در سازمان خود جلسات چند زبانه را امکان پذیر نمایید و همچنین شرایط بهتری برای ایجاد یک ارتباط چند زبانه فراهم نمایید؟ ما ابزار واستراتژی‌هایی برای آنکه بتوانید این کار را انجام دهید ارائه می‌کنیم و با شما همکاری می‌نمائیم. هدف ما آن است که همراه با شما یک جامعه با عدالت لسانی بیشتر ایجاد نمائیم.

Olika men lika  یک زیرساخت چند زبانه می‌سازد: ما ترجمان‌های خود را آموزش تکمیلی می‌دهیم، ما یاد می‌گیریم به نحو مناسبی ترجمان‌ها را در اختیارگرفته و مورد استفاده قرار دهیم و ما حمایه چند زبانه اشتراک کنندگان را ارائه می‌نماییم.  هدف از این پروژه همچنان آن است که در طول پروژه و بعداز آن دیگران از این زیرساخت چند زبانه استفاده نموده یا کمک دریافت نمایند.

Olika men lika و سازمان Tahrir می‌خواهند با سازمانها و ادارات دولتی همکاری نمایند که خواهان شروع یک تجزیه و تحلیل از مجموعه کاری خود براساس نظرگاه عدالت لسانی می‌باشند، و می‌خواهند کار را شروع نمایند تا استراتژی‌ها و روش‌های چند زبانه را فراهم نمایند. ما به شما و سازمان شما برای تماس با خود خوش آمد می‌گوئیم!

076 111 56 39 :WhatsApp و SMS,زنگ بزنید

@olikamenlika :Messenger و Facebook

olika.men.lika :Instagram

monica.gallego@abf.se :مسئول پروژه –Mónica Gallego

sofia.quiroga@abf.se :مسئول حمایه از شرکت کنندگان-Sofia Quiroga

شرح واژه‌ها

جنبش حقوق افراد کم توان جسمی و ذهنی

این یک نام خلاصه شده برای سازمانهای ایجاد شده توسط/ برای افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی می‌باشد.

چند زبانه بودن

بمعنای آن است که بتوان از بیش از یک لسان استفاده نمود.

چند زبانه بودن

بمعنای آن است که بتوان از بیش از یک لسان استفاده نمود.

جامعه دارای عدالت لسانی

بمعنای آن است که مکانی وجود داشته باشد، و مکان‌های بیشتری هم ایجاد شود که در آن به هر انسان این امکان داده شود که بتواند همه شخصیت خود را بیان کند و صرفنظر از اینکه به چه لسانی تسلط دارد با شرایط برابر در آنجا سهم بگیرد (تحریر).

زیرساخت‌های چند زبانه

در اینجا بمعنای آن چیزهایی است که این پروژه به آن نیاز دارد تا بتواند کار کند (ارتباطات، فعالیت‌ها، جلسات و غیره) که باید موجود باشد و بتوان به چند لسان از آنها استفاده نمود.

حمایه چند زبانه اشتراک گیرندگان

این امر در اینجا بمعنای آن است که اقدامات حمایوی و فعالیت‌هایی که ما به اشتراک گیرندگان در این پروژه ارائه می‌نماییم باید به لسان‌های مختلف موجود و مورد استفاده قرار گیرد.

نظرگاه مبتنی بر عدالت لسانی

در اینجا بمعنای آن است که موضع سازمان که برمبنای عدالت لسانی بنا شده است به شناسایی نحوه مطابقت محیط‌ها، اشیاء، خدمات و ارتباطات کمک می‌کند تا بتواند افراد بیشتری را بدون در نظر گرفتن لسان آنها دربر گیرد.

Skip to content