Projektet Olika men lika

Olika men lika är ett 3-årigt arvsfondsprojekt. Olika men lika drivs av ABF Malmö tillsammans med organisationen Tahrir. Vi jobbar primärt i Malmö, men även i Skåne samt Sverige. 

Idag exkluderas personer som har en funktionsnedsättning och som inte är bekväma med det svenska språket från stora delar av det svenska samhället. De har till exempel ofta inte möjlighet, eller ens kunskap om, att kunna få det stöd de har rätt till.

Projektet Olika men lika syftar till att ta fram modeller, verktyg och strategier för hur vi kan inkludera personer med funktionsnedsättningar som har annat modersmål än svenska, så att de kan vara med på lika villkor. 

Nyckeln för att uppnå detta är en metod vi kallar språkrättvisa. Den hjälper oss att analysera hur språkbarriärer skapas och kvarstår. Genom ytterligare en metod, deltagarmedverkan omsätter vi språkrättvisa i praktiken genom att ge målgruppen det den faktiskt efterfrågar: konkret hjälp med sin situation, ofta gentemot myndigheter, här och nu.

Det betyder att vi har ett tätt samarbete med tolkar i vårt projekt. Dessa tolkar gör det möjligt för personer att kunna uttrycka sig på det språk som de är mest bekväma med. Tolkarna är vidareutbildade i simultantolkning och språkrättvisa. 

Vårt projekt arrangerar en mötesplats med drop in, där det finns möjlighet att träffa andra i liknande situation. Vi erbjuder stöd till personer som upplever svårigheter kring hur de ska få det stöd de har rätt till i kontakt med olika myndigheter och organisationer. I vår drop in kan en person till exempel få stöd med sin ansökan gällande olika stödinsatser eller få stöd i att överklaga ett beslut.

Vi samarbetar också med andra organisationer som vill skapa kontakt med myndigheter och politiker för att kunna påverka de olika byråkratiska processerna och de beslut som fattas som har speciellt betydelse för personer med funktionsnedsättningar som inte är bekväma med det svenska språket.

Du är välkommen att höra av dig till oss! Vi finns för dig och för dem som tillsammans med andra vill skapa flera möjligheter till ett fritt och självständigt liv. Ett liv på lika villkor.  Tillsammans kan vi skapa ett bättre liv för alla!

Begreppsförklaring

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en skada från födseln eller senare i livet. (Socialstyrelsen).

Språkrättvisa

Det handlar om rätten att lyssna, uttrycka sig och bli förstådd på det språk en är mest bekväm med (Tahrir).

Deltagarmedverkan

I detta sammanhang betyder det att personer med någon funktionsnedsättning som inte har svenska som modersmål deltar i projektet genom att till exempel planera och genomföra verksamheten och eller utvärdera den.

Samarbete

När två eller flera parter genomför en uppgift tillsammans för att uppnå gemensamt syfte och nytta.

Simultantolkning

Tolkningen utförs samtidigt som talaren talar. Det krävs ofta trådlös utrustning som projektet ordnar med.

Mötesplats

Det är en plats där människor kan träffas, en plats där människor frivilligt samlas för att söka gemenskap. Den platsen kan vara både fysisk och/eller digital.

Drop in

En verksamhet där en person kan träffa en yrkesverksam utan att boka tid i förväg. I detta sammanhang handlar det om att träffa en person som har erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättningar.

Påverka/påverkansarbete

I detta sammanhang vill vi försöka förändra andra aktörer så de kan förbättra hur de är gentemot personer med funktionsnedsättningar som inte är bekväma med svenska.

Byråkratiska processer

Det är regler som styr kontakter mellan invånare och myndigheter.

Språkbarriärer

Det betyder hinder som finns eller sätts upp så att personer som inte delar språk inte kan kommunicera med varandra.

Skip to content