Språkrättvisa – Tahrir

Enligt förvaltningslagen ska myndigheter använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt om det behövs för att enskilda ska kunna ta till vara sin rätt. Det gäller enskilda som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller att tala.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen handlar om att underlätta för enskilda med funktionsnedsättning att medverka i ärenden, tillvarata sin rätt att ta del av och förstå innehållet av ärendet samt göra sig själv förstådd vid kontakt med myndigheter.

(www.mfd.se)

Vilda blommor på en äng med olika färger
Vilda blommor på en äng som representerar att vi är olika men lika

Tahrir arbetar för ett mer språkrättvist samhälle genom att skapa inkluderande flerspråkiga platser där var och en ges möjlighet att uttrycka hela sin personlighet och delta på lika villkor.

Språkrättvisa handlar om rätten att lyssna, uttrycka sig och bli förstådd på det språk en är mest bekväm med. Det handlar om att frigöra samtal och samarbeten från språkbarriärer. För hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

(www.tahrir.se)

Alla myndigheter är skyldiga att ge beslut och viktig information på ett tillgängligt sätt för sina klienter. Det gäller särskilt inom sjukvården, att alla har rätt att förstå vad det finns för stöd och vilken vård man kan eller bör få.

När folk tänker på flerspråkighet tänker de kanske att det handlar om att översätta eller boka en tolk, men för oss handlar det om mycket mer. Det handlar om rätten att förstå och göra sig förstådd, och att ta den rätten på allvar.

Hur behöver vi jobba då? Det handlar om att förstå hur vi kan anlita en tolk på bästa sätt; att ge mer tid till ett tolkat samtal så att alla hinner förstå varandra; att hitta andra sätt att se och uppskatta sin flerspråkiga personal; att förstå hur vi

bäst kan använda de språkkunskaper som vi har inom vår myndighet, organisation eller nätverk; eller att rekrytera personal eller volontärer så att vi får större flerspråkig kompetens.

Men det handlar också om att analysera frågor om språk och makt. Det finns flera orsaker till att personer med utländsk bakgrund har mycket låg representation inom funktionsrättsrörelsen och i deras styrelser, där språket är en viktig faktor. Om vi skapar flerspråkiga sätt att mötas kommer vi att kunna ge personer med funktionsnedsättningar som inte är bekväma med svenska en röst.

Inom språkrättviseföreningen Tahrir tar vi fram lösningar på dessa utmaningar. Med projektet Olika men lika bidrar vi till att förbättra bemötandet av personer med funktionsnedsättningar som inte är bekväma med svenska!

Begreppsförklaring

Förvaltningslagen

Den reglerar hur myndigheterna ska gå tillväga vid sin behandling av olika ärenden.

Tillgängligt

Det betyder att miljöer, objekt, tjänster och kommunikationer är lätt att nå eller använda för alla.

Inkluderande

Det betyder att anpassa miljöer, objekt, tjänster och kommunikationer så det kan innefatta så många som möjligt.

Flerspråkiga

Det betyder en mängd språk.

Flerspråkighet

Det betyder att kunna använda fler än ett språk.

Funktionsrättsrörelsen

Det är ett sammanfattande namn för organisationer av/och eller för personer med funktionsnedsättningar.

Skip to content